تفاهم‌نامه‌های امضا شده

تفاهم‌نامه‌های سال 1400
تفاهم‌نامه بین دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات - 21 تیر 1400 
تفاهم‌نامه بین دانشگاه شهید بهشتی و فرهنگستان هنر - 9 تیر 1400
تفاهم‌نامه بین دانشگاه شهید بهشتی و سازمان نقشه‌برداری - 13 خرداد 1400
تفاهم‌نامه بین دانشگاه شهید بهشتی و موزه ملی ایران - 12 خرداد 1400
تفاهم‌نامه بین دانشگاه شهید بهشتی و وزارت کار - 10 خرداد 1400
تفاهم‌نامه بین دانشگاه شهید بهشتی و فدراسیون ورزشی جانبازان و معلولین - 6 مهر 1400
تفاهم‌نامه بین دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - 6 مهر 1400
تفاهم‌نامه چهار جانبه بین دانشگاه شهید بهشتی و پارا المپیک و فدراسیون جانبازان و پژوهشگاه تربیت بدنی
تفاهم‌نامه بین دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه توانبخشی - 4 مهر 1400
تفاهم‌نامه بین دانشگاه شهید بهشتی و کمیته ملی پارا المپیک - 6 مهر 1400
تفاهم‌نامه بین دانشگاه شهید بهشتی و شرکت آب و فاضلاب - 10 آبان 1400
تفاهم‌نامه بین دانشگاه شهید بهشتی و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور - 3 دی 1400
پیوندها:
فرایند اداری پیشنهاد انعقاد تفاهم‌نامه (قرارداد/موافقت‌نامه)
اداره امور اجرائی و هماهنگی