مشاوران رئیس

حوزه ریاست و روابط عمومی​

دکتر سید مهدی میرساجدی
مشاور رئیس دانشگاه
دکتری هوافضا
استادیار دانشکده فناوری های نوین و مهندسی هوافضا
29902222 و 29902221 
 m_mirsajedi@sbu.ac.ir
رزومه

امور پردیس‌ها و توسعه دانشگاه 

دکتر محمدصادق قاضی‌زاده
مشاور رئیس دانشگاه
دکتری مهندسی برق
دانشيار دانشکده مهندسی برق (کنترل و قدرت)
73930000
m_ghazizadeh@sbu.ac.ir
رزومه

امور پژوهشی

دکتر پیمان صالحی
مشاور رئیس دانشگاه
دکتری شیمی گرایش شیمی آلی
استاد پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
22431783
p-salehi@sbu.ac.ir
رزومه

امور اجرایی

دکتر عباس نعیمی
مشاور رئیس دانشگاه
دکتری مهندسی مکانیک
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
73932166
a_naeimi@sbu.ac.ir
رزومه

امور زنان و خانواده

دکتر جمیله توکلی‌نیا
مشاور رئیس دانشگاه
دکتری جغرافیای شهری
دانشیار دانشکده علوم زمین
29902626
j_tavakolinia@sbu.ac.ir
رزومه