روسای پیشین دانشگاه

دکتر علی شیخ‌الاسلام
موسس دانشگاه و دکتری رشتهٔ حقوق
اولین رئیس دانشگاه
1338 - 1344
دکتر عبدالعلی جهانشاهی
دکتری حقوق و اقتصاد
دومین رئیس دانشگاه
1344 - 1345
دکتر علی‌اکبر بینا
دکتری ادبیات
سومین رئیس دانشگاه
1345 - 1346
دکتر محمدعلی مجتهدی
دکتری ریاضی و مکانیک
چهارمین رئیس دانشگاه
1346 - 1347
دکتر انوشیروان پویان
دکتری پزشکی جراحی عمومی
پنجمین رئیس دانشگاه
1347 - 1352
دکتر احمد هوشنگ شریفی
دکتری پزشکی
ششمین رئیس دانشگاه
1352 - 1353
دکتر عباس صفویان
دکتری پزشکی
هفتمین رئیس دانشگاه
1353 - 1356
دکتر احمد قریشی
دکتری حقوق
هشتمین رئیس دانشگاه
1356 - 1357
دکتر عبدالعلی جهانشاهی
دکتری حقوق و اقتصاد
نهمین رئیس دانشگاه
 1357 –  1357
دکتر عبدالصمد تقی‌زاده
دکتری
دهمین رئیس دانشگاه
1357 - 1359
دکتر احمد اصغریان جدی
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
یازدهمین رئیس دانشگاه
1359 - 1360
دکتر محمدحسن احمدی
دکتری
دوازدهمین رئیس دانشگاه
1360 - 1361
آقای احمد فرمد
استادیار دانشکده فیزیک
سیزدهمین رئیس دانشگاه
1361 - 1363​
دکتر هادی ندیمی
 استاد دانشکده معماری و شهرسازی
چهاردهمین رئیس دانشگاه
1363 - 1384
دکتر حمید لطیفی
 استاد دانشکده فیزیک
پانزدهمین رئیس دانشگاه
1384 - 1386
دکتر احمد شعبانی
​استاد دانشکده شیمی
شانزدهمین رئیس دانشگاه
1386 - 1391
دکتر محمدمهدی طهرانچی​
 استاد دانشکده فیزیک
هفدهمین رئیس دانشگاه
1391 - 1395
دکتر سیدحسن صدوق
استاد ژئومورفولوژی دانشکده علوم زمین
هجدهمین رئیس دانشگاه
 1395 - 1398​
دکتر سعداله نصیری قیداری
استاد دانشکده فیزیک
نوزدهمین رئیس دانشگاه
1398 - 1401
دکتر سید محمود‌رضا آقامیری
استاد دانشکده مهندسی هسته‌ای
بیستمین رئیس دانشگاه
1401 تاکنون​