اولین سند راهبردی دانشگاه (1383)

اولین سند راهبردی دانشگاه شهيد بهشتی در سال 1383 نگاشته شد و متن آن به شرح زیر است:
دانشگاه شهيد بهشتی قصد دارد كه با ايجاد بستری مناسب، زمينه ارتقاء روحی و رشد علمی همه افراد خانواده‌اش را در جهت شناخت بهتر از خود و محيط اطرافشان ايجاد نمايد، تا از اين طريق بتواند با تكيه بر اعضای خانواده خود و نيز ساز و كارهايی كه فراهم می‌آورد به يكی از قطب‌های علمی آموزش عالی در سطح كشور و در منطقه و جهان تبديل گردد.

الف - محتوا

 • 1- آرمان: گزاره‌ای كاملا نظری و كيفی

 • 2- هدف كلان: بيانيه‌ای جهت دستيابی به آرمان تعريف شده با توجه به توان درونی، قوت‌ها، امكانات بالقوه و نيازهای دانشگاه

 • 3- راهبردهای كلان: مجموعه‌ای جهت دستيابی به هدف كلان با توجه به نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهديدهای دانشگاه

 • 4- سياست‌های اجرايی كلان: فهرستي جهت دستيابی به راهبردهای كلان در هر زمينه

ب - نحوه اجرا

 • كميته‌ها، مراكز يا شوراهای پيگيری
 • برنامه زمانی مستمر و متناوب
 • شرح عمليات
نظام از كل به جزء در محتوای چشم‌انداز توسعه دانشگاه:

ارزش‌های بنيادی

 • تکریم علم و عالم و حفظ جایگاه آنها
 • ایجاد و حفظ محیط سالم و امن با تمرکز بر نیازهای اجتماعی انسان و توجه به محیط زیست وی
 • توسعه تفکر منتقدانه و تسهیل در تبادل افکار و گفتگو با یکدیگر
 • حرکت بر اساس برنامه‌ریزی، واقع‌گرایی و ارزیابی
 • اشاعه فرهنگ قانون‌گرایی و نظم
 • حاکمیت تفکر و اندیشه در همه امور تصمیم‌گیری‌ها
 • اشاعه تفکر و ترویج خدمت به یکدیگر و انجام وظیفه صادقانه در هر موقعیت و مقام
 • گسترش مشارکت خانواده دانشگاه در ارتباطات علمی و نیز تصمیم گیری‌های عمده
 • توسعه نگرش مثبت و اعتماد به نفس در همه افراد با ملاک قرار دادن صحت در امور

آرمان

دانشگاه شهيد بهشتی قصد دارد كه با ايجاد بستری مناسب، زمينه ارتقاء روحي و رشد علمي همه افراد خانواده‌اش را در جهت شناخت بهتر از خود و محيط اطرافشان ايجاد نمايد، تا از اين طريق بتواند با تكيه بر اعضاء خانواده خود و نيز سازوكارهايی كه فراهم می‌آورد به يكی از قطب‌های علمی آموزش عالی در سطح كشور و در منطقه و جهان تبديل گردد.

هدف كلان

توجه جدی و همه جانبه به پژوهش و محوری نمودن پژوهش در همه امور به منظور توليد و به‌كارگيری علم و تربيت عالم.

راهبردهای كلان

 • الف- ایجاد تحول در كمیت و كیفیت دانشجویان ورودی، شاغل به تحصیل و دانش آموخته

 • ب- گسترش كمی و كیفی دوره‌های تحصیلات‌تكمیلی و متحول نمودن دوره‌های كارشناسی

 • ج- گزینش مناسب و ارتقای كیفی اعضاء هیأت علمی و توسعه توان ایشان به سوی پژوهش محوری

 • د- توسعه مراكز تحقیقاتی، پژوهشی و فناوری و گسترش كمی و ارتقاء كیفی پژوهش در همه ابعاد و زمینه‌ها (از جمله پژوهش‌های بنیادی و كاربردی با توجه به نیازهای اساسی جامعه و كشور)

 • ه- توسعه ارتباط دانشگاه با جامعه ملی و بین‌المللی و گسترش منابع اطلاعاتی علمی و تحقیقاتی

 • و- ایجاد فضای مناسب و نیز ارائه امكانات برای رشد و تعالی معنوی همه اعضای خانواده دانشگاه

 • ز- توسعه امكانات كالبدی و تجهیزات مورد نیاز به منظور دستیابی به هدف كلان دانشگاه

 • ح- ایجاد تحول در نظام اداری دانشگاه در جهت پیشبرد هدف كلان

 • ط- ایجاد تحول در نظام مالی و گسترش و توسعه منابع مالی جدید

سیاست‌های اجرایی كلان

 • ایجاد تحول در کمیت و کیفیت دانشجویان ورودی و فارغ‌التحصیل
 • گسترش کمی و کیفی دوره‌های تحصیلات تکمیلی و متحول نمودن دوره‌های کارشناسی
 • گزینش مناسب و ارتقای کیفی اعضای هیات علمی و توسعه توان ایشان به سوی پژوهش‌محوری
 • توسعه مراکز تحقیقاتی، پژوهشی و فنآوری و گسترش کمی و ارتقاء کیفی پژوهش
 • توسعه ارتباط دانشگاه با جامعه ملی و بین‌المللی و گسترش منابع اطلاعاتی علمی و تحقیقاتی
 • ایجاد فضای مناسب و نیز ارائه امکانات برای رشد و تعالی معنوی همه اعضاء خانواده دانشگاه
 • توسعه امکانات کالبدی و تجهیزات مورد نیاز به منظور دستیابی به هدف کلان دانشگاه
 • ایجاد تحول در نظام اداری دانشگاه در جهت پیشبرد هدف کلان
 • ایجاد تحول در نظام مالی و گسترش و توسعه منابع مالی جدید
 پیوندها:
اهداف راهبردی حوزه آموزش
اهداف راهبردی حوزه پژوهش
اهداف راهبردی حوزه خدمات
اهداف راهبردی حوزه فرهنگ