معاونان‌‌ رئیس

دکتر عباس سعیدی
معاون آموزشی
 دکتری ژنتیک
استاد دانشکده علوم و فناوری زیستی
29902110
asaidi@sbu.ac.ir
رزومه
دکتر محمود احمدی
معاون دانشجویی
 دکتری جغرافیای طبیعی
دانشیار دانشکده علوم زمین
29902682
ma_ahmadi@sbu.ac.ir
رزومه
دکتر سیده‌مهری حمیدی سنگدهی
معاون پژوهشی و فناوری 
دکتری فوتونیک
استاد پژوهشکده لیزر و پلاسما
29904016
m_hamidi@sbu.ac.ir
رزومه
دکتر احمدرضا ذوالفقاری داریانی
معاون مالی، پشتیبانی و مدیریت منابع
دکتری مهندسی انرژی هسته‌ای
دانشیار دانشکده مهندسی هسته‌ای
29902225 و 29902220 
a-zolfaghari@sbu.ac.ir
دکتر فاضل جهانگیری
معاون فرهنگی و اجتماعی 

دکتری فیزیک
استادیار پژوهشکده لیزر و پلاسما

29904015
 f_jahangiri@sbu.ac.ir
رزومه