معاونان‌‌ رئیس

دکتر علی اکبر افضلیان 
معاون آموزشی
 دکتری مهندسی برق
دانشیار دانشکده مهندسی برق (کنترل و قدرت)
29902110
afzalian@sbu.ac.ir
رزومه
دکتر علیرضا فارسی
معاون دانشجویی
 دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی رفتارحرکتی
استاد دانشکده تربیت بدنی
29902150
a_farsi@sbu.ac.ir
رزومه
دکتر بهروز ابطحی
معاون پژوهشی و فناوری 
دکتری علوم و فناوری زیستی
 استاد دانشکده علوم و فناوری زیستی
29902236
b_abtahi@sbu.ac.ir
رزومه
دکتر احمدرضا ذوالفقاری داریانی
معاون مالی، پشتیبانی و مدیریت منابع
دکتری مهندسی انرژی هسته‌ای
دانشیار دانشکده مهندسی هسته‌ای
29902225 و 29902220 
a-zolfaghari@sbu.ac.ir
دکتر فاضل جهانگیری
معاون فرهنگی و اجتماعی 

دکتری فیزیک
استادیار پژوهشکده لیزر و پلاسما

29904015
 f_jahangiri@sbu.ac.ir
رزومه