وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه

 • نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، تربیتی، دانشجویی، اداری، مالی، عمرانی، خدماتی، امور علمی و کلیه ارتباطات داخلی و بین‌المللی دانشگاه، همچنین هماهنگی واحدهای مختلف دانشگاه و پاسخگویی به مراجع ذی‌صلاح
 • بررسی برنامه‌های راهبردی هیئت امنا، برنامه‌ریزی و هدایت فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، درمانی و خدماتی، توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در چارچوب برنامه‌های راهبری
 • تعیین خط ‌مشی اجرایی دانشگاه در قالب سیاست‌های علمی، آموزشی و پژوهشی
 • هدایت و رهبری فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اداری، مالی و عمرانی دانشگاه
 • ارایه گزارش سالانه دانشگاه به هیئت امنا
 • نظارت برحسن اجرای فعالیت‌های جاری دانشگاه و مصوبات هیئت امنا و پیگیری اشكالات و تخلفات احتمالی در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی، مالی و محاسباتی و ارجاع آنها به مقامات ذی‌صلاح
 • مسئولیت کلیه‌ی امور دانشگاه در حدود مقررات مصوب، نصب و عزل اعضای هیئت رئیسه، روسای دانشكده‌ها و مؤسسات و واحدهای وابسته و مدیران گروه‌های آموزشی
 • اجرای مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادر شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • اجرای مصوبات هیات رئیسه و شورای دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آنان
 • تهیه و پیشنهاد سیاست‌ها، اهداف، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های راهبردی برای طرح در هیئت امناء
 • ارائه پیشنهاد تأسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها به شورای دانشگاه
 • ارائه پیشنهاد همكاری‌های علمی با سایر مؤسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای دانشگاه برابر مقررات و ضوابط
 • نمایندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع ذی‌صلاح به‌منظور استیفای منافع و حقوق دانشگاه در مراجع قانونی (اعم از قضایی، اجرایی، اداری و غیره)
«آقای دکتر سید محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی»
اطلاعات تماس:
29902222 و 29902221
president@sbu.ac.ir
 • نظارت بر امور انضباطی دانشگاه (هیات‌علمی، دانشجویان و کارمندان) در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط
 • نظارت دقیق و مستمر بر حسن اجرای امور اخراج، ترفیع، ارتقای اعضای هیات‌علمی، توسعه‌ی مدیریت و منابع انسانی، استخدام، جذب، ارتقا و اخراج کارکنان
 • ایجاد شورای مشورتی متشکل از پنج نفر از اعضای هیات‌علمی شاخص و برجسته در حوزه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی ترجیحاً با مرتبه بالاتر از استادیار
 • تهیه آئین‌نامه مالی-معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی، نمودار سازمانی و تشکیلات دانشگاه و همچنین تغییر و اصلاح آن در چارچوب ضوابط و مقررات و پیشنهاد به هیئت امنا طی مراحل قانونی
 • امضای قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد مالی اداری و مکاتبات دانشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسئولیت امور مالی دانشگاه طبق قوانین، آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی اداری